REGULAMIN Serwisu Doula.pl

I Preambuła i definicje

§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu Doula.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników w serwisie Doula.pl.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w Doula.pl, prawa i obowiązki Administratora Doula.pl oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Administratora Doula.pl z tytułu świadczenia usług,
2) Doula.pl - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.doula.pl lub opiekunkamatki.pl,
4) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, opiekunkę matki która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych w ramach serwisu Doula.pl,
5) Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w serwisie Doula.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu,
6) Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Doula.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta.
7) Administratorze - należy przez to rozumieć właściciela serwisu i administratora serwisu Doula.pl

§3. Doula.pl jest serwisem ułatwiającym nawiązanie kontaktu matkom z ich przyszłymi opiekunkami oraz pozwala na publikowanie i promocję informacji na swój temat Kobietom zajmującym się "dulowaniem".

 

II Zawieranie i rozwiązywanie umów.

§ 4. Użytkownikiem Doula.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna wspierająca matki w czasie porodu i połogu.

§ 5.
1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Administratora serwisu o cofnięciu zgody.

§ 6.
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych w ramach Doula.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn.
4. Administrator rozwiązuje Umowę w trybie natychmiastowym poprzez skasowanie Konta Użytkownika.
5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorowi. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorowi rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

§ 7. Dostęp do wszystkich usług Doula.pl jest bezpłatny.

§ 8. Administrator Doula.pl zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu Doula.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu Doula.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora.

§ 9. Aby korzystać z usług świadczonych ramach Doula.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych (oznaczonych gwiazdką) oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 10. Usługi określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez:
1) udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
2) udostępnienie Użytkownikowi skrzynki e-mail pod adresem login@doula.pl oraz subdomeny login.doula.pl
3) umożliwienie Użytkownikowi publikowania własnych artykułów i informacji na swój temat w serwisie Doula.pl

 

III Rejestracja i Konto

§ 11. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://www.doula.pl/users/register.

§ 12. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, loginu oraz hasła, a także wpisanie adresu zamieszkania bądź prowadzenia działalności. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

§ 13. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 14. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo:
1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
2) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
3) skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 6. ust. 3 i 4.

§ 15. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 16. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Doula.pl. Administrator przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 17. Zrealizowanie procedury rejestracji w Doula.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,
3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§ 18. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

 

IV Dane osobowe i polityka prywatności

§ 19. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest właściciel serwisu Doula.pl zwany Administratorem. Administrator Doula.pl przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Prywatności Doula.pl stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

V Korzystanie z usług świadczonych w ramach Doula.pl

§ 20. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu Doula.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 21. Zamieszczanie w Doula.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratora.

§ 22. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie Doula.pl. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób. Administrator może usunąć zdjęcia uznane przez niego za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.

§ 23. Administrator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu Doula.pl.

§ 24. Zabrania się wykorzystywania usług Doula.pl do rozsyłania reklam towarów, usług oraz innych treści uznawanych jako spam.

 

VI Prawa autorskie

§ 25. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Doula.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 26. Użytkownik publikujący w Doula.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administratora serwisu Doula.pl z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Doula.pl) tych treści.

§ 27. Użytkownik udziela Administratorowi serwisu Doula.pl prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub treści, przedstawionych jako fragment szerszej całości.

 

VII Odpowiedzialność

§ 28. Administrator serwisu Doula.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Doula.pl przez Użytkownika.

§ 29. Administrator serwisu Doula.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 30. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Doula.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 31. Administrator serwisu Doula.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Doula.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Doula.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 32. Administrator serwisu Doula.pl nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Doula.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 

§ 33. Administrator serwisu Doula.pl nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Doula.pl w całości albo w części.

§ 33a. W przypadku otrzymania przez Administratora serwisu Doula.pl urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Administrator serwisu Doula.pl nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 34. Administrator serwisu Doula.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Doula.pl.

 

VIII Reklamacje

§ 35. Zakłócenia w funkcjonowaniu Doula.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Doula.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego na skrzynkę e-mail: administrator@doula.pl.

§ 36. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administratora serwisu Doula.pl w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator serwisu Doula.pl zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. W szczególności Administrator serwisu Doula.pl nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy.

§ 37. Administrator serwisu Doula.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu Doula.pl.

§ 38. Reklamacje składane do Administratora serwisu Doula.pl, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Doula.pl nie będą rozpatrywane.

 

IX Przepisy przejściowe i końcowe

§ 39. Administrator serwisu Doula.pl zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 40.
1. Administrator serwisu Doula.pl zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.
3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Administratora serwisu Doula.pl.

§ 41. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi zostanie wysłana wiadomość na skrzynkę e-mail. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Odesłanie potwierdzenia akceptacji zmian w Regulaminie oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Administratorem serwisu Doula.pl na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

§ 42. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 01 lipca 2011 r.